Natur- & kulturstig

Passa på att vandra vår egen natur- och kulturstig på c a 2 km. Den startar hemma vid gården och sträcker sig genom natur- och kultur landskapet för att sedan ha sin avlutning vid Emån och odlingslandskapet. Under den mycket natursköna vandringen får Du uppleva och njuta av det vackra, lokala småländska landskapet i Emådalen. Stenmurar, odlingsrösen, fägator, slåtterängar, ängslador och andra kulturspår berättar om det tidigare jordbruket.
En rik flora och fauna präglar den vackra naturen.
På informationstavlor längs slingan kan Du läsa om olika värdefulla kulturhistoriska minnesmärken samt om växter och djur som präglar landskapsbilden.