VÄLKOMMEN TILL BRÅNSTRANDS FAMILJELANTGÅRD

Alla vi i familjen Brånstrand hälsar Dig varmt välkommen till oss här på vår familjelantgård i vackra Emådalen. Gården ligger i byn Tigerstad och är en gammal anrik släktgård sen 1 800-talets mitt och här bedriver vi ett familjelantbruk med mjölkkor. I området fanns det förr luffare och ofta nattade de över på höskullar och i ängslador som korsade deras vandringsväg. Det är på gården och dess natursköna marker som Brånstrands ger dig starka luffarkänslor och andra oförglömliga upplevelser som Du aldrig har varit med om förr.Anläggning av våtmark

Under året har vi blivit beviljade ett EU stöd för att anlägga en våtmark.
Nu är våtmarken klar och vi ser ett gott resultat. Våtmarken kommer minska läckadet av näringsämnen, som kväve och fosor i vattnet. På så sätt bidrar vi till att att minska övergödninen till recipitienterna Emån och Östersjön. Vi förbättrar också den biologiska mångfalden i området, när ett ökat artantal gynnas av våtmarken.
Vi har restaurerat en betesmark som är en nyckelbiotop. Nu kan vi beta betesmarken och bevara dess höga natur- och kulturvärden.